Pernyataan Privasi

Keselamatan dan kerahsiaan maklumat peribadi anda adalah amat penting bagi kami dan kami, Prudential Assurance Malaysia Berhad (“PAMB”), komited untuk melindungi privasi maklumat peribadi anda.

Kenyataan Privasi ini memaklumkan bagaimana maklumat peribadi anda dikumpul, digunakan dan didedahkan oleh PAMB selaras dengan undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk perlindungan maklumat. Maklumat peribadi anda merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, sebarang maklumat peribadi mengenai anda melibatkan nama, jantina, alamat, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat e-mel, selain laporan diagnostik dikeluarkan mana-mana pengamal perubatan bertauliah berkaitan dengan keadaan kesihatan dan/atau keadaan fizikal atau mental anda (“Maklumat Peribadi”).

Anda tidak diwajibkan untuk memberikan maklumat peribadi yang diminta di sini, namun jika anda tidak memberikannya, PAMB tidak akan dapat menjalankan tanggungjawabnya terhadap anda.

1. Pengumpulan Maklumat Peribadi
Kami mengumpul Maklumat Peribadi anda melalui pelbagai saluran. Saluran biasa (tetapi bukan satu-satunya) yang kami lakukan demikian adalah apabila:

 • anda menyerahkan borang cadangan kepada kami untuk tujuan pembelian produk kami;
 • anda berinteraksi dengan mana-mana wakil kami;
 • anda memberi maklum balas terhadap permintaan kami untuk mendapatkan maklumat peribadi tambahan;
 • anda memasuki laman web kami dan melakukan transaksi secara dalam talian;
 • anda berinteraksi dengan pegawai khidmat pelanggan kami;
 • anda dihubungi oleh dan memberi maklum balas kepada anggota telepemasaran kami; dan/ atau
 • anda menyertai mana-mana peraduan atau promosi kami.

2. Penggunaan Maklumat Peribadi
Dengan mendedahkanMaklumat Peribadi anda kepada kami, anda telah bersetuju supaya kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:

 • memproseskan permohonan anda dan mengesahkan kelayakan anda untuk mendapatkan produk serta perkhidmatan insurans dan kewangan;
 • penyediaan dan bentuk insurans, perkhidmatan kewangan atau produk berkaitan;
 • pemprosesan sebarang pemeriksaan kredit, perubatan, keselamatan dan penajajaminan serta tuntutan insurans;
 • pemprosesan arahan pembayaran;
 • memberikan maklum balas terhadap pertanyaan anda;
 • memaklumkan anda mengenai produk dan perkhidmatan kami;
 • memaklumkan anda mengenai kempen dan promosi kami berkaitan dengan perkhidmatan insurans atau kewangan atau produk pengurusan kewangan yang berkaitan daripada kami, serta daripada entiti lain yang mana Prudential plc adalah syarikat induk muktamad atau sekiranya anda telah memberikan persetujuan kepada kami secara nyata untuk turut sertakan institusi kewangan yang bersekutu;
 • statistik dan kajian;
 • membuat semakanpolisi dan analisis keperluan;
 • sebarang tujuan lain berkaitan dengan penyediaan sebarang produk atau perkhidmatan oleh kami kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada penajajaminan polisi dan perkhidmatan polisi; dan/ atau
 • sebarang tujuan lain yang kami anggap perlu atau sesuai sejajar dengan undang-undang dan peraturan yang digunakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan pematuhandengan syarat sebarang pihak berkuasa kerajaan atau penguasa peraturan, atau mahkamah perundangan yang mempunyai bidang kuasa kompeten.

3. Pendedahan Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga
Kami tidak akan mendedahkan Maklumat Peribadi anda dengan sengaja kepada pihak ketiga yang tidak berkaitantanpa mendapatkan izin anda terlebih dulu, melainkan dalam keadaan berikut:

 • pendedahan Maklumat Peribadi untuk tujuan dinyatakan dalam perenggan 2 di atas;
 • pendedahan Maklumat Peribadi kepada penyedia perkhidmatan luar yang menyediakan sokongan atau khidmat profesional kepada kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkhidmatan pengehosanlaman web atau e-mel, perkhidmatan teknologi maklumat, perkhidmatan perundingan keselamatan maklumat, perkhidmatan pemasaran dan promosi, analisis maklumat, perkhidmatan perundangan, perkhidmatan perakaunan, perkhidmatan berkaitan cukai, perkhidmatan pentadbiran dan perkhidmatan sokongan data;
 • pendedahan Maklumat Peribadi berkaitan dengan penstrukturan atau penyusunan semula korporattermasuk, tetapi tidak terhad kepada, penggabungan, pemerolehan, penyahlaburan, pengukuhan, penyatuan, usaha sama, pembentukan perkongsian, pembubaran sukarela dan pengambilalihan; dan/ atau
 • di mana pendedahan Maklumat Peribadi kepada pihak ketiga yang tidak berkaitanadalah perlu untuk melindungi kepentingan, hak, harta atau privasi PAMB dan/atau pegawainya, pekerjanya, ejennya atau sekutunya.

Untuk mengelak sebarang keraguan, kami boleh mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada mana-mana pegawai, pekerja, ejen atau sekutukami berdasarkan keperluan untuk mengetahuinya sahaja atau sebarang tujuan dinyatakan dalam perenggan 2 di atas, tanpa mendapatkan izin anda terlebih dulu.

4. Penyimpanan Hak
PAMB menyimpan hak untuk mempelbagaikan atau meminda Pernyataan Privasi ini pada bila-bila masa dan atas budi bicaranya semata-mata dan sepenuhnya bagi memastikan Pernyataan Privasi ini konsisten dengan perkembangan PAMB pada masa depan, trend industri dan/atau sebarang perubahan dalam keperluan perundangan atau peraturan.

Apabila anda memasuki halaman ini, maklumat teknikal tanpa namamungkin dikumpulkan mengenai aktiviti anda pada halaman itu (contohnya, alamat IP anda, waktu dan tarikh anda memasuki laman itu, maklumat berkaitan dengan pelayardan sistem pengendalian, laman-laman dilawati, dll).

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. PAMB tiada kawalan terhadap kandungan laman web pihak ketiga seperti itu atau cara pengoperasi laman web berkenaan mengendalikan maklumat peribadi anda. Anda wajar menyemak semula polisi privasi yang digunakan untuk laman web pihak ketiga berkenaan bagi memahami cara pihak ketiga terbabit mungkin menggunakan maklumat peribadi anda.

PAMB akan menyimpan maklumat peribadi anda selama mana dirasakan perlu untuk mencapai tujuan ia dikumpulkan dan mematuhi keperluan perundangan. Jika PAMB tidak lagi memerlukan maklumat peribadi anda untuk apa-apa tujuan, ia akan mengambil langkah sewajarnya untuk memadamkan atau melupuskan maklumat peribadi anda secara selamat.

Anda mempunyai hak untuk melihat maklumat peribadi dimiliki PAMB mengenai anda, dan memperbetulkannya jika salah. Anda boleh menghubungi TalianPerkhidmatan Pelanggan PAMB di 603-2116 0228 atau hantarkan e-mel ke [email protected] jika anda ingin berbuat demikian atau mempunyai pertanyaan atau aduan berhubung maklumat peribadi anda.

Jika anda tidak mahu dihubungi PAMB mengenai kempen, produk dan promosi kami, sila maklumkan kami melalui borang pertanyaan di https://www.prudential.com.my/en/contact-us.

Back to Top